flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

     наказом голови

Артемівського міськрайонного суду 

Донецької області  №  4-І   від 23.06.2018 р.

 (із змінами, внесеними рішенням

загальних зборів працівників суду

від 07.04.2020 року).

 

 

ПРАВИЛА

 

внутрішнього трудового розпорядку

в Артемівському міськрайонному  суді Донецької області

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) поширюються на всіх працівників Артемівського міськрайонного суду Донецької області.

 1.2. Положення Правил внутрішнього трудового розпорядку, які стосуються перебування в приміщенні суду, є обов’язковими для виконання всіма особами, які в ньому знаходяться.

 1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової і виконавської дисципліни, правильну організацію   праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.

 1.4. В суді повинен дотримуватися принцип незалежності суддів при відправленні правосуддя.

 1.5. Для голови, його заступника та суддів суду Правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

 1.6. Для державних службовців, які працюють у суді, Правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про державну службу». Діяльність працівників ґрунтується на таких основних принципах:

 служіння народу України;

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою суду в межах наданих йому актами законодавства повноважень.

 

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

2.1. Обрання (призначення) суддів та припинення їх повноважень здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про судоустрій і  статус суддів" .

 

2.2. На підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або  припинення повноважень судді голова суду видає відповідний наказ, повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді у десятиденний строк з дня їх утворення.

 

2.3.  Призначення на посади та звільнення з посад інших працівників суду здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про державну службу", Закону України «Про судоустрій і статус суддів», діючого трудового законодавства України.

 

2.4.  Працівники суду приймаються на роботу за трудовими договорами. На посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше.

 

Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України "Про державну службу".

 

2.5.  Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на  роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

 

2.6.  Прийом на роботу працівників оформляється наказом керівника апарату суду, який  оголошується працівнику під розписку.

 

2.7.  Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

 

2.8.  Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

 

При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування строком до одного місяця.

 

2.9. Під час прийняття на роботу працівника необхідно:

 

 

 

 

 

2.10.  Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та оформлюється наказом керівника апарату суду.

 

2.11.  В день звільнення працівнику необхідно видати його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

 

 1. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

3.1. Всі працівники суду мають право:

 

1)   користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;

 

2)     брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

 

3)     на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

 

4)   вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

 

5)     на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;

 

6)     на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 

7)  захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.

 

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 

 3.2. Всі працівники суду зобов'язані:

 

1)     дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

 

2)  не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

 

3)  сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

 

4)  виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

 

5) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

 

6)  забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

 

7) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

 

8) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

 

9) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

 

10) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

 

11) суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування) судів;

 

12) не відчиняти без особливої необхідності вікна у період опалювального сезону;

 

13)  на час виходу із службових приміщень замикати двері ключем та не залишати у них відвідувачів;

 

14) залишаючи приміщення, вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки, вмикати охоронну сигналізацію;

 

15) дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці;

 

16) використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях.

 

Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

 

3.3.  Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником, типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.

 

3.4. Судді суду зобов'язані:

 

1)  здійснювати правосуддя в порядку, встановленому чинним законодавством;

 

2)  при здійсненні правосуддя дотримуватися Конституції та законів України, забезпечувати

повний, всебічний та об'єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків;

 

3) здійснювати процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справ;

 

4) сприяти примиренню сторін та досягненню ними мирової угоди;

 

5) контролювати відповідно до закону своєчасність звернення до виконання судових рішень, постановлених під їх головуванням;

 

6) додержувати вимог про неможливість належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу крім наукової, викладацької та творчої;

 

7) не розголошувати відомості, що становлять державну, військову, службову, комерційну та банківську таємницю, таємницю нарадчої кімнати, відомості про особисте життя громадян та інші відомості, про які вони дізналися під час розгляду справи в судовому засіданні, для забезпечення нерозголошення яких було прийнято рішення про закрите судове засідання;

 

8)  додержувати вимог службової дисципліни та розпорядку роботи суду;

 

9)  не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності;

 

10)  бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду;

 

11)  уникати будь-якого незаконного впливу на свою діяльність, пов'язану зі здійсненням правосуддя, не використовувати своє посадове становище в особистих інтересах чи інтересах інших осіб;

 

12) старанно й неупереджено виконувати покладені на них обов'язки і підтримувати свою професійну компетентність на належному рівні;

 

13)  при здійсненні судочинства виявляти тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб;

 

14) у визначеному законом порядку надавати засобам масової інформації можливість одержувати відомості, виключаючи при цьому порушення прав і свобод громадян, приниження їх честі й гідності, а також авторитету суду та статусу судді;

 

15) не допускати проявів учасниками процесу чи іншими особами неповаги до людини за ознаками раси, статі, національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного становища, фізичних вад тощо;

 

16)  утримуватися від поведінки будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до втрати віри в рівність професійних суддів, присяжних при здійсненні правосуддя;

 

17)  докладати всіх зусиль для того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини їх поведінка була бездоганною.

 

3.5. Судді недоторкані, їх недоторканість поширюється на листування, засоби зв'язку, документи,  службові і приватні приміщення.

 

3.6. Голова суду зобов'язаний:

 

1) представляє суд як орган  державної  влади  у  зносинах  з іншими    органами    державної    влади,    органами    місцевого

 

самоврядування, фізичними та юридичними особами;

 

     2) визначає адміністративні  повноваження  заступника  голови місцевого суду;

 

     3) контролює  ефективність  діяльності апарату суду,  вносить керівникові   територіального   управління    Державної    судової адміністрації  України подання про призначення на посаду керівника апарату суду,  заступника керівника апарату суду та про звільнення їх  з  посад,  а також про застосування до керівника апарату суду, його  заступника   заохочення   або   накладення   дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

 

     4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

 

     5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України  про наявність  вакантних  посад  у  суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

 

     6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

 

     7) контролює ведення в  суді  судової  статистики,  дбає  про інформаційно-аналітичне  забезпечення  суддів  з  метою підвищення якості судочинства;

 

     8) забезпечує виконання вимог  щодо  підвищення  кваліфікації суддів місцевого суду;

 

     9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

3.7. Обсяг обов'язків заступника голови суду визначає голова суду.

 

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ СУДУ

 

4.1. Адміністрація суду зобов'язана:

 

1) належним чином організувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;

 

2)   затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом;

 

3)  забезпечити здорові та безпечні умови праці;

 

4)  постійно зміцнювати трудову і виконавську дисципліну;

 

5)  поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю;

 

6)  постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог по техніці безпеки, виробничій санітарії і гігієни праці, протипожежній безпеці;

 

7) забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи на виробництві з навчанням в учбових закладах;

 

8) надавати на вимогу працівника для ознайомлення матеріали, що стосуються проходження ним державної служби;

 

9) уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати їх житлово-побутові умови;

 

10) забезпечувати незалежність суддів у межах, передбачених чинним законодавством.

 

 

 

 1. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

5.1. Тривалість робочого часу працівників складає 40 годин в тиждень, у тому числі:

 

 

 

 

 

Вихід на роботу фіксується в табелі використання робочого часу за кожний місяць окремо.

 

  Організація обліку робочого часу працівників апарату суду  покладається на службу управління персоналом суду. Облік робочого часу ведеться   службою управління персоналом суду у формі табеля обліку робочого часу ( абз.3 доповнено  згідно рішення загальних зборів працівників суду від 07.04.2020 року).

5.2. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи судді за наказом голови суду, а у разі його відсутності заступника голови суду, а працівники апарату суду - за наказом керівника апарату суду, а у разі його відсутності заступника керівника апарату суду  виходити на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

 

5.3. Суддям, відповідно до ст.130 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» надається щорічна оплачувана  відпустка  тривалістю 30 робочих днів з виплатою,  крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового  окладу.  Суддям,  які  мають стаж  роботи  більше  10  років,  надається  додаткова  оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

 

5.4. Працівникам апарату суду надаються  щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

 

Щорічна основна оплачувана відпустка державним службовцям надається тривалістю 30 календарних днів із виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати, визначеному чинним  законодавством України. За кожний рік державної служби  після досягнення п»ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається  1 календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

 

Помічникам суддів  (патронатна служба) щорічна основна відпустка надається тривалістю 24 календарні дні з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати  працівника патронатної служби.

Помічникам суддів  (патронатна служба) надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, яка оплачується відповідно до чинного законодавства. Максимальна тривалість цієї щорічної додаткової відпустки становить 4 календарних дні. До стажу роботи, який дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, зараховуються:

час фактичної роботи з особливим характером праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, який складає більше половини тривалості робочого дня;

Фактична тривалість додаткової відпустки розраховується за попередній календарний робочий рік відповідно до обліку робочого часу з особливим характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп’ютері, пропорційно стажу роботи, визначеному відповідно до абзацу четвертого цього пункту.

 

Службовцям та робітникам апарату суду надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів та щорічна додаткова відпустка тривалістю 4 календарних днів із виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.

 

5.5. Черговість надання відпусток суддям суду визначається графіком, який затверджується головою суду, а у разі його відсутності заступником голови суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

 

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджується відносно суддів – головою суду, відносно працівників апарату суду -  керівником апарату суду,  на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

 

Графіки складаються з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів суддів та працівників апарату суду і можливості їх відпочинку. Графіки доводиться до відома всіх суддів та працівників апарату суду.

 

5.6. Надання відпусток суддям оформлюється наказом голови суду, а працівникам апарату суду  наказом керівника апарату суду.

 

5.7. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

 

5.8. За рішенням керівника апарату суду державні службовці можуть бути відкликані з відпустки.

 

Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

 

Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.

 

5.9.   За ініціативою  працівника апарату суду і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий працівник апарату суду може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі суду. Для цього працівник апарату суду повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Для працівника апарату суду обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі державного органу можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп'ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення суду;

обов'язкового перебування в приміщенні суду (залучення інших працівників суду, проведення консультацій, нарад тощо).

Правилами внутрішнього службового розпорядку в суді  можуть визначатись додаткові умови виконання працівниками апарату суду завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду залежно від особливостей реалізації функцій і завдань суду.

Час виконання працівником апарату суду завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду  обліковується як робочий час. (п.5.9 доповнено згідно рішення загальних зборів працівників суду від 07.04.2020 року).

 

5-1. Порядок повідомлення працівником апарату суду  про свою відсутність

 1. Працівник апарату суду повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання працівником апарату суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про його відсутність на робочому місці.
 3. У разі ненадання працівником апарату суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника державної служби щодо причин своєї відсутності.
 4. Вимоги цього розділу не застосовуються до працівників апарату суду під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду.

{Розділ 5-1 доповнено  доповнено  згідно рішення загальних зборів працівників суду від 07.04.2020 року).

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

 

6.1. Вхід у приміщення будинку правосуддя здійснюється у такому порядку:

 

з 7.00 год.:

 

 

з 8.00 год.:

 

 

 

 

 

 

6.2. Вхід відвідувачів з великогабаритними речами обмежений. Ручний багаж великих розмірів, за винятком обладнання, що належить представникам преси, підлягає здачі на   зберігання  до камери схову, яка знаходить на першому поверсі приміщення суду.

 

6.3.  Охорона не несе відповідальності за документи, коштовності, валютні кошти, що знаходяться у ручному багажі та не представлені охоронцеві.

 

6.4. Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за використання приміщень покладається на керівництво суду відповідно до наказу про закріплення приміщень.

 

6.5. Паління в приміщенні суду заборонено і дозволяється у спеціально відведеному  для цього місці.

 

 

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ТА ДОКУМЕНТІВ

 

7.1. В приміщенні будинку правосуддя на видному місці вивішується графік прийому громадян керівництвом суду.

 

7.2. Прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах та здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про звернення громадян" та Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді.

 

7.3. Канцелярія суду здійснює надання інформації громадянам щодо руху справ, видачу для ознайомлення судових справ та копій документів щоденно з 08 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 12 год. 45 хв. до 17 год.00 хв., а у п’ятницю з 08 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 12 год. 45 хв. до 15 год. 45  хв.

 

7.4. Письмове звернення (позовна заява, скарга, заява тощо) передається громадянином до суду особисто, за умови пред’явлення паспорту або іншого документа, що посвідчує особу, або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

 

 1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

8.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

 

 

 

 

Державним службовцям за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

 

8.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові   обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги передбачені законодавством. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

 

 

 

 1. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

ГОЛОВИ СУДУ, ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ ТА СУДДІВ

 

9.1.  За невиконання покладених завдань голова суду та його заступники можуть бути звільнені з адміністративних посад у порядку, визначеному ст. 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

 

9.2.  Судді притягуються до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, а саме за порушення:

 

 

 

9.3.  Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у винесенні цього рішення, якщо при цьому не було допущено навмисного порушення закону чи несумлінності, що потягло за собою істотні наслідки.

 

9.4.  До суддів застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді  догани.

 

9.5. За кожне з порушень накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

 

 

 

 1. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ СУДУ

 

10.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

 

 

 

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

 

10.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником апарату суду та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.

 

10.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

 

10.4. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

 

11.1. Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на керівника апарату суду.

 

11.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у будинку суду на видному місці.

 

11.3. Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться під розписку.