flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом  голови Артемівського

міськрайонного суду Донецької області

від 11.03.2013 року № 11

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок організації доступу до публічної інформації,

що знаходиться у володінні Артемівського міськрайонного суду

Донецької  області

 

Розділ І. Загальні положення

 

 

 1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Артемівському  міськрайонному суді Донецької області (далі – Суд).

 

 1.2. Визначення понять:

 

 1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

 

 2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;

 

 3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

 

 4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

 

 5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

 

 1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України,  Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

 

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують  консультанти Артемівському  міськрайонному суді Донецької області  (далі консультанти)

 

 

 

 Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

 

 2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

 

 1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

 

 2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

 

 3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

 

 4) наданням інформації за запитами на інформацію.

 

 2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі, у вигляді електронного документа.

 

 2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

 

 У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

 

 Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону  канцелярію або уповноваженими посадовими особами.

 

 2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

 Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

 

 2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є  консультанти суду.

 

 2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційному стенді забезпечують консультанти суду, спеціаліст з інформаційних технологій;

 

 – щодо інформації довідкового характеру документів, що зберігаються в архіві Суду секретар суду ;

 

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном);  в письмовій формі (за письмовими запитами) – помічники суддів, консультанти суду,  секретарі суду;

 

– про доходи суддів та державних службовців апарату Суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – заступник керівника апарату суду;

 

 відомості з бібліотечного фондів Суду –  консультант суду;

 

 – про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду – консультанти суду, секретарі суду;

 

– про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування, взаємодію з засобами масової інформації  – консультанти суду;

 

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду –  головний спеціаліст з інформаційних технологій ;

 

 – про прийом громадян у Суді,  про порядок акредитації представників засобів масової інформації,  про  наповнення інформацією веб-сайту Суду –  керівник апарату суду.

 

 

 Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 

 3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується  консультантами  Суду відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів",  "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію",  "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

 

 Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 2 до цього Положення.

 

 3.2. Відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді та Положення про офіційний веб-сайт Суду України головний спеціаліст з інформаційних технологій суду  забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої  консультантами  Суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

 3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

 

 1) інформація про діяльність Суду:

 

 – місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

 – прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступника, керівника апарату Суду та його заступника;

 – розклад роботи та графік прийому громадян;

 – вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

 – порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

 

 2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

 

 3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

 

 4) інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді;

 

 5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

 

6) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

 

7) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

 

 8) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

 

3.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

 

1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

 

 2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;

 

 3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);

 

 4) порядок оскарження судових рішень до Суду;

 

 5) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду і зали судових засідань;

 

 6) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

 

 7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

 

 3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

 

3.7. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6, до приміщення Суду і зали судових засідань регулюється Правилами пропуску осіб до приміщень судів та їх територію транспортних засобів від 12.09.2005р. № 102/765  і Інструкцією про порядок організації підтримання громадського порядку в суді , припинення прояв неповаги до суду, а також охорони приміщень суду від 06.09.2004 р. № 1003дск/140/04дск допуску до приміщення  Суду по вул. Артема, 5 м.Артемівська Донецької області .

 

3.8. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

 

 З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати  у консультантів суду та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 3 – 5 до Положення).

 

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити секретар суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

 Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 6 до Положення).

 

 

 Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання  запитів на інформацію

 

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу після попереднього розгляду документа керівництвом і призначення виконавця в той самий день документ повертається до працівника апарату суду, який здійснював його реєстрацію, для реєстрації резолюції. До журналу  реєстрації вхідної кореспонденції вносяться відомості про зміст і дату накладення резолюції, прізвище та ініціали виконавця, термін виконання, дата передачі  запита виконавцеві з урахуванням вимог цього Положення.

 

 4.2. Запити на інформацію реєструються у журналі "Запити на інформацію".

 

 4.3. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються державні службовці згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

 

 За рішенням Голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із виконавця. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

 

 4.4 Запит на інформацію з відповідною резолюцією Голови Суду чи його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника опрацьовується (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.

 

4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

 

 4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

 

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду.

 

4.7. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

 

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

4.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних виконавець, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

4.9. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, виконавець, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

4.10. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

 

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду

 

 5.1. Відповідь на запит надається  за підписом Голови Суду чи його заступників

 

 Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.4 цього Положення, надається за підписом Голови Суду чи його заступників.

 

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

 

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

 

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

 

 5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 

 1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

 

 – ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

 

 – загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 

 – підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

 

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації  у

Артемівському  міськрайонному суді,

 затвердженого наказом

 голови  Артемівського  міськрайонного

суду

 від 11.03.2013 року № 11

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

 1. Не належать до публічної інформації:

 

 – інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

 

 – інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом з судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

 

 – інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

 

 – внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Суду, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

 

 – інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

 

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Артемівському  міськрайонному суді є:

 

 1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

 

 2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

 

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах  суб»єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов»язані з розробкою напрямку діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами  державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному  обговоренню та /або прийняттю рішень.

 

Додаток 2

 до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації  у

Артемівському  міськрайонному суді,

 затвердженого наказом

 голови  Артемівського  міськрайонного

суду

 від 11.03.2013 року № 11

 

 

ПОРЯДОК

взаємодії  Артемівського міськрайонного суду

з представниками засобів масової інформації

 

 1. Взаємодія  Артемівського  міськрайонного суду (далі – Суд) із засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.

 

 2. Організація роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ здійснюється керівником апарату Суду чи особою, яка виконує його обов’язки.

 

3. Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ - за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

 

4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до законодавства.

 

5. Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

 

6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

 

 7. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи у Суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання керівником апарату Суду відповідних списків.

 

8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.

 

9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (збори суддів Суду,  прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

 

10. У разі якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, керівник апарату Суду з поясненням цієї причини може припинити акредитацію.

 

11. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Правил пропуску осіб до приміщення судів та на їх  територію транспортних засобів, за адресою, м. Артемівськ , вул.Артема, 5 , приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення.

 

12. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається, здійснює керівник апарату Суду.

 

 13. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання Судом повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.

 

14. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.

 

15. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності Суду готують у межах своєї компетенції консультанти Суду.

 

 16. Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

 

         Додаток 3

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації  у

Артемівському  міськрайонному суді,

 затвердженого наказом

 голови  Артемівського  міськрайонного

суду

 від 11.03.2013 року № 11

 

Форма електронного запиту на інформацію

 

 

Прізвище/Найменування юридичної особи, об’єднання громадян

 

 

Ім’я

 

 

По батькові

 

 

Номер телефону

 

Електронна адреса

 

 

Поштова адреса:

вулиця, проспект

 

будинок, корпус

 

квартира

 

населений пункт

 

область

 

район

 

індекс

 

Зміст запиту

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації  у

Артемівському  міськрайонному суді,

 затвердженого наказом

 голови  Артемівського  міськрайонного

суду

 від 11.03.2013 року № 11

 

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 

84500, Донецька область м.Артемівськ

Вул..Артема, буд.5

____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

тел. _______________________________________

е-mail:______________________________________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені наступну інформацію:

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.         

 

   ___________

        (підпис)

 

 

 

______________ 20__ року                    _________                    _____________________

       (дата)                                                  (підпис)                          ( ініціали, прізвище)

 

         Додаток 5

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації  у

Артемівському  міськрайонному суді,

 затвердженого наказом

 голови  Артемівського  міськрайонного

суду

 від 11.03.2013 року № 11

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 

84500, Донецька область м.Артемівськ

Вул..Артема, буд.5

________________________________________

________________________________________

(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

________________________________________

________________________________________

(адреса місця розташування)

тел. ___________________________________;

е-mail__________________________________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати таку інформацію:

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлен(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.

___________________________________

(підпис представника юридичної особи) 

 

 

 

______________ 20__ року              _______________                 _______________________

              (дата)                                            (підпис)                                 (ініціали, прізвище)

 Додаток 6

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації  у

Артемівському  міськрайонному суді,

 затвердженого наказом

 голови  Артемівського  міськрайонного

суду

 від "___" _______ 2013  року №_____

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту має містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

 

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит із неналежно заповненими або незаповненими полями у Артемівському міськрайонному суді  не розглядатиметься.

 

Скарги, порядок розгляду яких регламентується чинним процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до суду засобами поштового зв’язку або через канцелярію суду 84500, м.Артемівськ вул..Артема, буд.5)

 

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».