flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Стаття 175. Позовна заява

 1. У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.
 2. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується пози­вачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.
 3. Позовна заява повинна містити:
   

             1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;


             2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнахо­дження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізич­них осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер об­лікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

             3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунто­ваний розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

             4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, перед­бачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та ін­тересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рі­шенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

             5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

             6)  відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;

             7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалис

              8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначену доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); заі значення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових абс електронних доказів, копії яких додано до заяви;

              9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

              10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позо- 1 вів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих

  підстав.

  1. Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.
  2. У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертати­ся до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави та­кого звернення.
  3. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

                       

 

Стаття 177 Цивільного процесуального кодексу України

                          Документи, що додаються до позовної заяви

 1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.
 2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розсліду­вання, прокуратури або суду.
 3. У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про звільнення (відстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів тощо.
 4. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судо­вого збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.
 5. Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо по­даються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяв* копії відповідних доказів).
 6. До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копі* (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребовування.
 7. До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіре­ність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.